Statuten

Naam en Zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Leidsch Schaakgenootschap (L.S.G.). Zij is gevestigd te Leiden.

Duur

Artikel 2
De vereniging is opgericht op twee maart 1895. In de statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato twintig februari 1956, nummer 72 (Bijvoegsel van de Nederlandse staatscourant van donderdag drie mei 1965, nummer 86) was de duur van de vereniging vastgesteld tot dertig november 1984. Te rekenen van negen en twintig november 1984 is de vereniging thans voor onbepaalde tijd aangegaan.

Doel

Artikel 3
Het L.S.G. stelt zich ten doel het schaakleven, in het bijzonder dat van zijn vereniging, te bevorderen. Het tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het beleggen van bijeenkomsten ter beoefening van het schaakspel;
  2. Het uitschrijven van wedstrijden op het gebied van het schaakspel;
  3. Het maken van propaganda voor het schaakspel; en
  4. Andere wettige middelen, aan dit doel bevorderlijk.

Verenigingsjaar

Artikel 4
Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en dertig augustus.

Lidmaatschap

Artikel 5
De vereniging bestaat uit leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Voorts kent de vereniging aspirant-leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van een lid of leden wordt/worden daarmee bedoeld zowel een lid als leden in de zin der Wet als aspirant-leden.

Artikel 6
Ieder die lid wenst te worden van het L.S.G., moet zich daartoe schriftelijk of mondeling wenden tot de secretaris van de vereniging. Het bestuur maakt deze wens ten spoedigste bekend aan de leden, waarna gedurende twee weken na deze bekendmaking de leden hun bezwaren tegen het kandidaat-lid schriftelijk bij het bestuur aanhangig kunnen maken. Van deze bezwaren wordt kennis gegeven door het bestuur na het verstrijken van genoemde termijn van twee weken, waarna over de toelating op een algemene vergadering wordt gestemd. Indien geen bezwaren zijn ingekomen bij het bestuur, wordt het kandidaat-lid als lid toegelaten. Minderjarigen die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, behoeven daartoe de schriftelijke toestemming van hun ouders of voogden. Leden van zestien jaren en ouder hebben stemrecht; ieder lid, ieder erelid en ieder lid van verdienste heeft recht van een stem in de algemene vergadering; stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 7
Ereleden en leden van verdienste zijn zij die zich jegens het L.S.G. zeer verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene vergadering met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks geldelijk steunen; over hun toetreding beslist het bestuur. Aspirant-leden zijn zij die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt. Het lidmaatschap geldt van de datum van toetreding af tot aan het einde van het verenigingsjaar en vervolgens telkens voor de tijd van twaalf maanden.

Contributie

Artikel 8
De leden betalen een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur kan van de contributieregeling afwijken. De jaarlijkse contributie is verschuldigd en opeisbaar per een september van het verenigingsjaar of op de dag dat een lid als zodanig is toegelaten.

Einde van het Lidmaatschap

Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt:

  1. Door een daartoe strekkende schriftelijke dan wel mondelinge mededeling aan de secretaris. Zij die voor een september hun lidmaatschap niet hebben be-eindigd, zijn voor het volgende verenigingsjaar lid en zijn derhalve contributie verschuldigd;
  2. Door royement wegens wanbetaling, welk besluit door het bestuur met algemene stemmen moet worden genomen;
  3. Door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, zulks naar aanleiding van een door ten minste vijf leden ondertekend en gemotiveerd voorstel;
  4. Door overlijden.

Algemene vergadering

Artikel 10
Jaarlijks worden een of meer algemene vergaderingen van de vereniging gehouden; slechts leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering. In de maand september van ieder jaar dient een algemene vergadering te worden gehouden, waarin het bestuur verslag uitbrengt over de toestand van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar, de jaarstukken over dat jaar worden behandeld, een kascommissie wordt benoemd en de verkiezing van het bestuur plaatsvindt. De algemene vergadering wordt tenminste een week voor de daartoe door het bestuur bepaalde datum schriftelijk aan de leden ter kennis gebracht. Het bestuur is bevoegd een algemene vergadering te houden en te doen uitschrijven op de wijze als in de voorgaande zin omschreven. Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van ten minste vijf leden, gericht aan de secretaris, is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, op de wijze als hiervoor vermeld, met dien verstande dat deze vergadering niet later dan vier weken na ontvangst van het verzoek behoort te worden gehouden. De vergaderingen hebben een besloten karakter. Wekelijks wordt een bijeenkomst gehouden waarin het schaken wordt beoefend.

Artikel 11
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden gekozen; het bestaat uit tenminste zes en ten hoogste acht leden, zijnde: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een wedstrijdleider intern, een wedstrijdleider extern, een commissaris van materiaal en desgewenst nog twee andere functionarissen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester dienen meerderjarig te zijn. Het verdeelt de functies onderling, met uitzondering van de voorzitter die als zodanig wordt gekozen. De bestuursleden worden gekozen voor een jaar; de aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De kandidaatstelling, het aantal der bestuursleden en de werkzaamheden van de bestuursleden worden geregeld bij het huishoudelijke reglement. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door bedanken. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 12
Het L.S.G. wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij de voorzitter zelfstandig hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester.

Middelen

Artikel 13
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten, hoe ook genaamd; zij staan onder het beheer van de penningmeester, die jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording aflegt.

Wijziging statuten

Artikel 14
Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen in een opzettelijk daartoe belegde algemene vergadering; bij de oproeping daartoe moet het voorstel zo volledig mogelijk worden omschreven. Het desbetreffende besluit moet met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen. Het bestuur draagt zorg voor het (doen) verrichten van de handelingen die naar geldend recht zijn vereist teneinde een wijziging van de statuten volledige rechtskracht te geven.

Ontbinding

Artikel 15
De vereniging wordt ontbonden krachtens het besluit van een opzettelijk daartoe belegde algemene vergadering; De oproep voor deze vergadering dient het voorstel zo volledig mogelijk te omschrijven; het besluit tot ontbinding moet met ten minste twee/derde van de stemmen van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de vereniging worden genomen. Indien het vereiste aantal leden tot het nemen van een geldig besluit niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven welke niet later dan een maand doch niet eerder dan twee weken nadien wordt gehouden, en waarin het besluit tot ontbinding wordt genomen met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het besluit tot ontbinding vermeldt de benoeming van een of meer liquidateurs, respectievelijk plaatsvervangende liquidateurs, alsmede van een commissie van toezicht, waaraan rekening en verantwoording van de liquidatie wordt gedaan. De vergadering welke tot ontbinding besluit, beslist tevens over de bestemming van de bezittingen, in dier voege dat deze strookt met de bevordering van het schaakspel.

Huishoudelijk reglement

Artikel 16
De algemene vergadering regelt bij huishoudelijk reglement alles wat voor de richtige uitvoering van de statuten nadere regeling behoeft. In dit reglement mogen geen bepalingen voorkomen welke strijdig zijn met de statuten. Het bestuur beslist in de gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.