Reglement voor het Zwitsers toernooi van het Leidsch Schaakgenootschap

I : De competitie

 1. De door de algemene ledenvergadering gekozen wedstrijdleider intern, hierna te noemen wedstrijdleider, is verantwoordelijk voor het Zwitsers toernooi.
 2. Deelname aan het Zwitsers toernooi staat voor ieder clublid open.
 3. Het Zwitsers toernooi wordt gespeeld over 7 ronden; elke ronde vindt plaats om de 3, 4 of 5 weken, te beginnen in september en lopend tot maart/april. De eerste ronde vindt plaats in september; de overige ronden worden vastgesteld na de definitieve indeling van de Competitie van de Leidse Schaakbond.
 4. Het Zwitsers toernooi wordt gespeeld in twee groepen naar speelsterkte. Leden met elo > 1950 worden toegelaten tot groep A, en elo < 2000 tot groep B. Hierbij geldt de meest recente KNSB rating bij aanvang van het toernooi. Het staat de wedstrijdleider intern vrij om, bijvoorbeeld in geval van een getalenteerde jeugdspeler, af te wijken van deze ratinggrens en een speler met een lagere rating toe te laten in groep A.
 5. De speler die de meeste punten haalt is winnaar van de betreffende groep. Indien het aantal punten gelijk is, beslist het onderling resultaat. Indien ook dit gelijk is, beslist het aantal weerstandspunten. Indien ook dit gelijk is, beslist het aantal SB punten. Indien ook dit gelijk is, beslist de TPR. Indien ook deze gelijk is, beslist het lot.
 6. De winnaar van groep B heeft recht op deelname in groep A in het volgende seizoen, ook als zijn rating niet voldoende is.
 7. Het speeltempo bedraagt 1:30 uur voor de eerste 35 zetten. Daarna krijgen beide spelers 15 minuten extra voor de rest van de partij. Indien beide spelers akkoord zijn, mag ook in de eerste periode 1:45 uur voor 40 zetten worden gespeeld. Indien beide spelers met increment willen spelen, bedraagt het speeltempo 1:30 uur voor de hele partij, plus 10 seconden per zet vanaf zet 1. Indien beide spelers akkoord zijn, mag ook gespeeld worden met 1:45 uur voor de hele partij, plus 10 seconden per zet vanaf zet 1.
 8. De indeling wordt gemaakt volgens het systeem Zwitsers op weerstand. De eerste en tweede ronde worden op rating ingedeeld.
 9. Aanvang van de ronden is 20.00 uur.
 10. Alle partijen worden gespeeld op een door de wedstrijdleider vast te stellen speelavond. Het is niet mogelijk om een partij op een andere avond te spelen.
 11. Indien een speler een ronde niet kan, dient hij zich vóór de betreffende ronde bij de wedstrijdleider af te melden.
 12. Indien een speler zich uiterlijk één week voor de ronde 1 tot en met 6 afmeldt, krijgt hij een half punt. Een speler kan maximaal tweemaal een half punt krijgen; indien hij vaker afwezig is volgen reglementaire nullen. In de laatste ronde krijgt men een reglementaire nul.
 13. Indien het aantal spelers oneven is zal de laatst geklasseerde deelnemer niet worden ingedeeld. Deze speler krijgt een reglementaire overwinning. Men kan maximaal 1x oneven zijn.
 14. De conceptindeling wordt vijf dagen voor de ronde gepubliceerd. De wedstrijdleider kan, door late afmeldingen, besluiten de indeling aan te passen.

II : Plaatsing voor externe teams via het Zwitsers toernooi

 1. Via het Zwitsers toernooi is het, voor een deelnemer, mogelijk om zich te plaatsen voor een extern team. Beide groepen geven als volgt afzonderlijk recht op plaatsing, mits men tenminste de helft van de partijen heeft gespeeld en mits de TPR hoger is dan het gemiddelde van het team in het huidige seizoen, waarvoor men zich plaatst:
  1. De nummers 1, 2 en 3 van groep A plaatsen zich voor LSG 1.
  2. De nummers 4, 5 en 6 van groep A plaatsen zich voor LSG 2.
  3. De nummers 7, 8 en 9 van groep A plaatsen zich voor LSG 3.
  4. De nummers 10, 11 en 12 van groep A plaatsen zich voor LSG 4.
  5. De nummer 1 van groep B plaatst zich voor LSG 4.
  6. De nummers 2, 3 en 4 van groep B plaatsen zich voor LSG 5.
  7. De nummers 5, 6 en 7 van groep B plaatsen zich voor LSG 6.
  8. De nummers 8, 9 en 10 van groep B plaatsen zich voor LSG 7.

III : Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
 2. Betrokken spelers kunnen tegen beslissingen van de wedstrijdleider in beroep gaan bij het bestuur minus de wedstrijdleider.
 3. Een beroep dient uiterlijk twee weken na de betreffende beslissing schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Alle betrokken spelers moeten door het bestuur op de hoogte worden gebracht van het ingediende beroep en de daaropvolgende beslissing.
 5. Dit reglement is door de algemene ledenvergadering van 4 september 2012 bekrachtigd en per die datum in werking gesteld.
 6. Wijzigingen in dit reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering genomen worden.